Pravila in pogoji nagradne igre

1. člen (Splošne določbe)

Organizator nagradne igre »5x FOLPO BON« je podjetje Zadruga Mares – Ribiška zadruga, z.o.o. (v nadaljevanju organizator), Župančičeva ulica 4, 6000 Koper. Organizator izvaja nagradno igro v promocijske namene.

2. člen (Pogoji sodelovanja)

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnih družabnih omrežij Facebook in Instagram pridružene posameznemu profilu, na katerem poteka nagradna igra. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec v nagradni igri pod objavo nagradne igre na platformah Facebook in Instagram opravi zahtevane naloge.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  • strošek dostopa do interneta;
  • strošek prenosa podatkov z interneta.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Zadruge Mares z.o.o. ali njihovi ožji družinski člani.

Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi tudi večkrat. Pogoj za pristop k sodelovanju v nagradni igri je, da udeleženec v nagradni igri pod objavo nagradne igre na platformah Facebook in Instagarm opravi zahtevane naloge. Šteje se, da s prijavo na nagradno igro posameznik pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

Nagradna igra ni na noben način povezana s platformama Facebook in Instagram. Facebook in Instagram ne izvajata, ne prirejata in nista pokrovitelja nagradne igre. Facebook in Instagram sta izvzeta iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre.

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade ter udeležence, ki z oddajo prijave k sodelovanju v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Za dodatne informacije se lahko zainteresirani obrnejo na info@rentaboatkoper.com.

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.

3. člen (Potek nagradne igre)

Nagradna igra traja od 07.06. do 16.06 do 23:59 ure na uradnih Facebook in Instagram straneh podjetja Zadruga Mares z.o.o. (https://www.facebook.com/rentaboatkoper; https://www.instagram.com/rentaboatkoper/).

4. člen (Pravila nagradne igre)

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani in/ali Facebook in Instagram profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;

 

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Kadar pogoje za prejem nagrade izpolni več udeležencev igre, se opravi žreb.

V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri s tem da, udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.

S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno, s sodelovanjem pa soglašate z obdelavo osebnih podatkov za zgoraj zapisan namen. Soglasje lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je do preklica izvajala. V primeru, da podatkov ne podate ali soglasje prekličete, ne morete sodelovati v nagradni igri.

5. člen (Nagrade)

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Nagrade: 5x BON za prikolico s hrano FOLPO, vsak v vrednosti 20€.

6. člen (Žrebanje nagrad)

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Zaključek nagradne igre bo v nedeljo, 16. 06. 2024. Žrebanje nagrad pa bo potekalo 17.06.2024, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja. Zmagovalci nagradne igre bodo naključno izžrebani izmed vseh sodelujočih v nagradni igri.

7. člen (Obveščanje nagrajencev)

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook ali Instagram profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre. Prav tako bo z imenom in priimkom označen v objavi na Facebooku ali Instagramu.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook ali Instagram profila in ob tem tudi označi (»tag«) oz. na spletni strani.

Seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

8. člen (Prevzem nagrad)

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Facebook ali Instagram profila.

Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade podpisati potrdilo o prevzemu nagrade. V kolikor

nagrajenec ne posreduje podatkov za prevzem nagrade v roku 8 dni, ima organizator pravico

ponoviti žreb pod enakimi pogoji in nagrado podeliti drugemu izžrebancu. Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko in elektronski naslov.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Izžrebancu se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Organizator nagradne igre bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajenca.

9. člen (Varovanje informacij in osebnih podatkov)

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Organizator brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen če s predpisi ni določeno drugače. Podatki o nagrajencu se posredujejo Finančni upravi RS.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

  • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
  • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
  • kontaktna telefonska ali mobilna številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca se podatki izbrišejo.

Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in/ali Facebook profila.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

Podatki o sodelujočih se bodo hranili do zaključka nagradne igre, medtem ko se bodo podatki o nagrajencu v nagradni igri hranili še 10 let po datumu izvedbe nagradne igre v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora. Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic lahko podate preko elektronske pošte na naslov info@rentaboatkoper.com. Če menite, da so vam z obdelavo podatkov kršena določila na področju varstva osebnih podatkov, lahko podate tudi pritožbo Informacijskemu pooblaščencu.

10. člen (Končne določbe)

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook in Instagram skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook in Instagram skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook ali Instagram profilu.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in Facebook in Instagram profilu.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@rentaboatkoper.com

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Kopru.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@rentaboatkoper.com
 

Koper, 6. 6. 2024
Zadruga Mares z.o.o.