General rental conditions

Splošni najemni pogoji za rezervacijsko platformo Rent a boat Koper (https://rentaboatkoper.com) urejajo poslovanje in pogodbeni odnos med rezervacijsko platformo Rent a boat Koper in obiskovalci rezervacijske platforme oz. najemniki. Sestavljeni so v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Rezervacijska platforma Rent a boat Koper (v nadaljevanju rezervacijska platforma) je v lasti in upravljanju Zadruge Mares z.o.o. (v nadaljevanju: »ponudnik storitev«), Župančičeva ulica 4, 6000 Koper, Slovenija, davčna številka: SI 42826195. Več o podjetju in vizitko podjetja dobite na naslednji povezavi https:// rentaboatkoper.com/kontakt.

 

Za vse rezervacije, najeme in preostale storitve, ki se naročijo prek rezervacijske platforme, veljajo izključno predmetni Splošni najemni pogoji za rezervacijsko platformo Rent a boat Koper (v nadaljevanju tudi »splošni pogoji«).

 

Splošne pogoje za rezervacijsko platformo lahko kadarkoli izberete, natisnete in shranite kot PDF. Nahajajo se na dnu spletnega mesta.

 

Pomoč uporabnikom – kontakti

 

Če potrebujete splošne informacije o spletni rezervaciji, najemu ali preostalih storitvah ter o uporabi spletne strani, se lahko obrnete na naše osebje:

e-naslov: info@rentaboatkoper.com

 

Cene

 

Vse cene najema na rezervacijski platformi so navedene v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene, prikazane na spletnem naslovu https://rentaboatkoper.com, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cena, ki zavezuje najemnika, je cena, ki velja v trenutku oddaje naročila rezervacije.

 

Prijava oz. registracija

 

Plovila na rezervacijski platformi lahko rezervirate kot gost (brez uporabniškega računa) ali kot registriran kupec (z uporabniškim računom), oboje v nadaljevanju kot »najemnik«. Tako za registrirane kupce, kot tudi za goste rezervacijske platforme velja, da morajo za uspešno rezervacijo označiti polje za strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja, ter polje za strinjanje z obdelovanjem osebnih podatkov. Gre za obdelavo osebnih podatkov za namene izvajanja storitev v okviru rezervacijske platforme. Najemnik mora za opravo rezervacije na rezervacijski platformi vnesti: ime, priimek, naslov, mesto, poštna številka, država, elektronski naslov ter kontaktni telefon. Te podatki so potrebni za izvedbo naročila rezervacije.

 

Najemnik mora biti za rezervacijo star vsaj osemnajst let in biti ustrezno usposobljen za upravljanje s plovilom – opravljen izpit za voditelja čolna.

 

Neregistrirani kupci, ne morejo izkoriščati prednosti, ki jih nudi registracija na spletni strani, kot so:

– enostaven ponovni najem brez ponovnega vnosa podatkov

– možnost vpogleda v arhiv rezervacij

– unovčenje darilnih bonov

– plačilo po ponudbi ter izdaja računa na podjetje

– plačilo z odlogom

 

Za varno hranjenje uporabniškega imena in gesla je najemnik odgovoren sam. V primeru suma, da je ogrožena varnost njegovega uporabniškega računa, je najemnik dolžan svoje geslo takoj spremeniti. Najemnik z vnosom svojih podatkov ob registraciji zagotavlja, da so vneseni podatki pravilni.

 

Postopek rezervacije oz. najema

 

Na rezervacijski platformi lahko obiskovalec poišče želeno plovilo na več načinov. Plovilo lahko poišče s pomočjo navigacijskega menija. Kazalec miške postavi na želeno kategorijo v meniju in jo s klikom izbere. Obiskovalcu se nato odpre podstran s plovili izbrane kategorije. Možen je predogled – prikazana je slika plovila. Ob kliku na sliko plovila ali ime se obiskovalcu odpre podstran plovila, kjer najdemo:

– ime plovila

– slike plovila (klik na sliko jo poveča)

– cena najema – lahko se razlikuje glede na izbrani model plovila,

– informacija o zasedenosti

– dodatne možnosti

– opis in splošni podatki plovila

 

Na desni strani so okenca kjer se izbere želen datum rezervacije in lokacijo najema. Plovilo doda obiskovalec v košarico s klikom na gumb »Oddaj rezervacijo/Najemi« na dnu rubrike. Ko obiskovalec doda izdelek v košarico si lahko ob kliku na ikono košarice (v desnem zgornjem kotu) ogleda predogled košarice. Tam je najemniku omogočeno urejanje košarice. Če želi obiskovalec odstraniti plovilo, pritisne na »x«. Na istem mestu se nahaja tudi povezava na zaključek rezervacije – »Oddaj rezervacijo«, kjer najemnik vnese svoje osebne podatke za rezervacijo. Manjkajoče ali napačne vsebine se prikažejo z rdečim okvirjem in opozorilom za popravek. Na tem mestu se izbere tudi način plačila.

 

Plačilo je možno na različne načine:

  • plačilo s storitvijo PayPal (klik na gumb z napisom »PayPal«, pojavi se okno, kamor je potrebno vpisati uporabniško ime ter geslo PayPal računa);
  • plačilo z neposredno bremenitvijo kreditne kartice (Visa, MasterCard, Maestro, AmericanExpress);

 

Rezervacija s plačilnimi karticami na rezervacijski platformi Zadruge Mares z.o.o. je popolnoma varna. Zagotovljeni so ukrepi, ki so skladni z nacionalno in evropsko zakonodajo, ki ureja plačilne storitve. Ukrepi so namenjeni zmanjševanju prevar pri spletnih plačilih.

 

Najemnik lahko skozi celoten proces zaključka naročila rezervacije vidi »povzetek rezervacije«, kjer so navedena plovila v košarici ter termin in lokacija rezervacije, skupna vrednost rezervacije.

 

Najemnik z gumbom »Oddaj rezervacijo« zaključi svoje naročilo rezervacije. Ko kupec potrdi naročilo se prikaže obvestilo o uspešnem zaključku rezervacije, za tem pa dobi na e-poštni naslov podrobnosti o naročilu rezervacije oz. potrditev prejema naročila rezervacije.

 

Sledi pregled in priprava naročila rezervacije s strani Zadruge Mares z.o.o. Najemna pogodba med Zadrugo Mares z.o.o. in najemnikom je sklenjena, ko najemnik prejme elektronsko sporočilo z obvestilom »Vaša rezervacija je potrjena«. Fizično pogodbo najemnik podpiše pred prevzemom plovila. Sestavljena je v dveh izvodih, eno prejme najemodajalec plovila, drugo najemnik plovila. Najemnik plovila s podpisom potrjuje seznanjenost s pogoji najema, prevzema in predaje plovila ter strinjanje z vsemi njihovimi določbami.

 

Najemnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila oziroma rezervacije. Kupec z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost s splošnimi pogoji.

 

Koda za popust

 

Kode za popust so časovno omejene in prinašajo različne ugodnosti. Objavljene so na različnih oglasnih sporočilih, v reklamnih elektronskih sporočilih, socialnih omrežjih in drugih medijih.

 

Kode so lahko vezane na točno določeno plovilo ali na celotno rezervacijo. Obračunani popusti se odštevajo od končnega zneska nakupa.

Kode ni možno zamenjati za gotovino.

 

 

Pogoji najema, prevzema in predaje plovila

 

  1. Obveznosti najemnika

 

Najemnik se obvezuje, da bo z najetim plovilom in pripadajočo opremo ravnal skrbno in  vestno kot dober gospodar ter bo plovilo uporabljal le za osebne in dopustniške namene.  Najemnik ne sme posojati plovila tretjim osebam (podnajem) ali plovila uporabljati za  kakršnekoli prevoze za plačilo.

Najemnina vključuje običajno obrabo plovila in njegove pripadajoče opreme, zavarovanje  proti tretjim osebam, kasko zavarovanje ob lastni udeležbi (varščina). V ceno najema niso  vključeni stroški goriva, stroški privezov v pristaniščih in/ali marinah, stroški čiščenja, stroški  odprave morebitne škode in poškodb na plovilu, ki niso posledica običajne rabe plovila.

Najemnik je dolžan dnevno pregledati vse naprave na plovilu, vsako morebitno napako pred  nadaljnjo plovbo odpraviti in o tem obvestiti najemodajalca. Vsako poškodbo, nesrečo ali  krajo mora najemnik nemudoma javiti najemodajalcu ali ustreznemu organu. Najemnik  lahko na plovilu prevaža samo toliko oseb, za kolikor je plovilo registrirano.

 

  1. Plovna dovoljenja in ostala obvezna dokumentacija

 

Najemnik izjavlja, da ima veljavno potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. Vsa plovila  imajo plovno dovoljenje na območju Republike Slovenije in Hrvaške. Plovila se prevzemajo  na dogovorjenem mestu ob dogovorjenem času. 

Najemodajalec ima pravico preizkusiti praktično in teoretično znanje najemnika, v kolikor  dvomi v njegove navtične sposobnosti. Če ugotovi, da najemnik nima dovolj znanja,  najemodajalec lahko odstopi od pogodbe in zadrži vplačano najemnino, in sicer 70 % od  tedenske cene najema.

 

  1. Jamstva

 

Najemodajalec ne odgovarja za dejanja, ki jih v času najema stori najemnik. Najemnik se  zavezuje, da bo spoštoval vse veljavne predpise ter je v primeru nespoštovanja sam kazensko  in tudi finančno odgovoren za posledice. Nepoznavanje zakonov in predpisov najemnika ne  odvezuje odgovornosti. Najemnik izrecno izvzema najemodajalca iz vseh prepirov, sporov,  tožb in drugih posledic, povezanih z najemom plovila.

V primeru zaplembe plovila s strani državnih organov je najemnik dolžan povrniti  najemodajalcu obvezno in pogodbeno odškodnino, v višini dvojne dnevne tarife za vsak dan  imobilizacije. V primeru zaplembe plovila je najemnik dolžan, v roku osmih (8) dni povrniti  vrednost novega plovila, kot je ta določena na zavarovalni polici.

Najemnik je seznanjen, da je plovilo obvezno in kasko zavarovano le za območje Republike  Slovenije in Hrvaške. Zavarovanje je določeno s pogoji, ki jih opredeli zavarovalnica. Vse, v  času najema, nastale poškodbe in izgubljene stvari, tudi v primeru višje sile, se zaračunajo,  odškodnina pa odtegne od varščine.

Najemnik je seznanjen tudi, da zavarovanje ne krije izgube osebnih predmetov in da  nadomestno plovilo ni predvideno.

  1. Odstop

 

Če najemnik iz zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more začeti z najemom po  veljavno sklenjeni pogodbi, lahko odstopi od pogodbe, če zagotovi drugega najemnika, ki  prevzame vse obveznosti iz pogodbe. Če pa najemnik ne najde nadomestnega najemnika, je dolžan plačati najemnino, ne glede na to ali plovilo dejansko koristi ali ne. 

Najemodajalec lahko odda plovilo drugi stranki, če najemnik v osmih (8) dneh od dneva  zapadlosti ne poravna najemnine.

 

  1. Primopredaja

 

Najemodajalec preda plovilo najemniku ob dogovorjenem času in na dogovorjenem kraju. Ob predaji plovila pogodbeni stranki sestavita in podpišeta primopredajni zapisnik, ki je priloga te pogodbe in v katerem je natančno opisano stanje plovila. Ob vračilu plovila se prav tako izpolni primopredajni zapisnik, s pomočjo katerega pogodbeni stranki ugotovita, ali se je plovilo vrnilo v enakem stanju, kot je bilo ob predaji.

 

 Plovilo se preda najemniku s polnim rezervoarjem goriva, čisto in v brezhibnem voznem  stanju. 

Če najemodajalec iz objektivnih razlogov ne more plovila predati v roku, se najemnina  sorazmerno zmanjša za vsak zamujeni dan. V kolikor predaja plovila ni možna v roku 24 ur od  dogovorjenega roka, ima najemnik pravico odstopiti od pogodbe. V tem primeru dobi  povrnjeno najemnino, izključena pa so vsa druga nadomestila (npr. za pot, prenočevanje …).

 

Če najemnik v roku 24 ur po pričetku najema ne prevzame plovila ali ne javi (ustno ali pisno)  svoje morebitne zakasnitve, ima najemodajalec pravico, da plovilo odda drugi osebi.

 

Najemnik mora pri prevzemu skrbno preveriti fizično stanje plovila in njegove opreme. Vse  pripombe in pomanjkljivosti morajo biti vnesene v primopredajni zapisnik. Vse, kar ob  prevzemu ni bilo posebej zabeleženo, velja kot brezhibno prevzeto. Najemnik razpolaga s  plovilom od trenutka, ko pismeno potrdi, da sta motor in plovilo sposobna za plovbo in  podpiše dokument, ki mu ga predloži najemodajalec. Od tega trenutka dalje so vsi ugovori  najemnika glede opreme in sposobnosti izključeni. Če so bili med predhodnim najemom deli  opreme poškodovani ali izgubljeni in ni možno takojšnje nadomestilo, lahko najemnik  odstopi od pogodbe ali uveljavlja znižanje najemnine le, če je bilo plovilo omejeno v svoji  plovni sposobnosti.

 

Če nastopi po prevzemu plovila (med vožnjo) okvara ali poškodba, ki delno ali v celoti  onemogoči nadaljnji najem, najemnik nima pravice do nikakršne odškodnine. Ravno tako  najemnik nima pravice do odškodnine, če je okvara ali poškodba posledica višje sile (veter,  vreme, morje, strela …) ali posledica krivde tretjih oseb. Če je okvara ali poškodba posledica  ob prevzemu nevidnih hib na trupu ali v/na motorju, ima najemnik pravico do povrnitve  sorazmernega dela najemnine za dneve, ko ni mogel uporabljati plovila. Vsi drugi  odškodninski zahtevki (zlasti nadomestno plovilo, potni stroški, prenočitve, odškodnina za  izgubljene dni in okrnjen dopust …) so izključeni. 

 

Najemnik se obvezuje vrniti plovilo najemodajalcu ob dogovorjenem času in na  dogovorjenem kraju. Če zamudi s predajo čolna do 12 ur, plača odškodnino za vsako začeto  uro po roku vračila v višini 4 % od tedenske cene najema plovila in vse stroške, ki nastanejo v  zvezi z zamudo (prevoz in odškodnina naslednjim najemnikom …).

 

Vremenske razmere ne opravičujejo zamude. Najemnik je dolžan spremljati vremenske  razmere in temu prilagoditi plovbo. Plovilo je vrnjeno, ko je vrnjena varščina in narejen  zapisnik o stanju plovila ob vrnitvi.

 

  1. Varščina

 

Varščina v višini 400,00 EUR se položi v gotovini ob prevzemu plovila. Varščina se v celoti  vrne, če ne pride do škode in odškodninske odgovornosti ter je plovilo vrnjeno čisto, v  brezhibnem stanju, ob dogovorjenem času, na dogovorjenem kraju in s polnim rezervoarjem  goriva.

 

Za izgubljeno in poškodovano opremo plovila in/ali delov opreme se zaračunajo najemniku  dejanski stroški njene/njihove namestitve oz. popravila, vključno s transportnimi in  organizacijskimi stroški ter eventualni izpad plovila iz nadaljnje oddaje. Pri določanju višine  vrednosti opreme se najemodajalec ravna po aktualnem katalogu navtične opreme.  Odrgnine, praske in druge manjše poškodbe se zaračunavajo po kvadratnem centimetru  poškodbe, za prazen rezervoar goriva se poleg cene goriva zaračuna še 10 % cene goriva za  stroške. Odškodnino se obračuna ob vrnitvi plovila. V kolikor stroškov ni mogoče takoj  ugotoviti, se zadrži ustrezen del ali celotna kavcija, dokler računi za popravilo ali nabavo niso  poravnani. Če gre za poškodbo ali izgubo, ki jo krije zavarovalnica, odštejemo od kavcije vse  stroške, ki jih zavarovalnica ne krije (odbitna franšiza, telefon, fax, telegram, potni stroški,  zapisniki, nadzorovanje, organizacija …).

 

V primeru da škoda presega položeno varščino se najemnik zavezuje poravnati celotno škodo glede na dejanske stroške popravila. Najemnik ima plovila zavarovana, vendar znaša odbitna franšiza 4 %. V primeru nastanka škode na plovilu, ki presega položeno varščino se najemodajalec glede na višino škode odloči, ali bo koristil kasko zavarovanje in v takem primeru najemnik krije vse stroške nastale s tem, predvsem odbitno franšizo in morebitno izgubo bonusa najemodajalca pri zavarovalnici. V kolikor povzročena škoda ne presega višine odbitne franšize se najemodajalec lahko odloči za neposredno popravilo brez uveljavljanja pravic iz naslova kasko zavarovanja in v takem primeru najemnik krije celotne stroške odprave škode.